Przekształcenia krajobrazu Bieszczadów Wysokich

Jacek Wolski, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 214, 2007, 228 s.
Książka jest pokłosiem pracy doktorskiej oraz 5 lat badań terenowych autora. Ma wprawdzie charakter naukowy, jednakże napisana jest językiem stosunkowo przystępnym. Znajdziemy w niej próbę odpowiedzi na jakże dzisiaj ważne pytania – czy naturalne dążenie przyrody do eliminacji efektów działalności człowieka może doprowadzić do zatarcia wszelkich pozostałości po formowanych przez kilka wieków układach antropogenicznych i jaka jest zdolność krajobrazu do powrotu do stanu sprzed zaburzeń? Praca jest bogato ilustrowana zawiera, bowiem ponad 30 rycin i z górą 30 fotografii, a także dwie mapy załącznikowe.
Więcej szczegółów na:www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/abstrakty/monografie/przeksztalcenia_2007.htm

Udostępnij