Sympozjum o drewnianych cerkwiach

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza na II Międzynarodowe Sympozjum pt. „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”, które odbędzie się w piątek 5 listopada 2021 roku w jego siedzibie. Sympozjum jest cyklicznym namysłem nad znaczeniem i rolą cerkwi w krajobrazie kulturowym Karpat i wschodniego pogranicza. Efektywna ochrona i popularyzacja wiedzy o zabytkach sztuki cerkiewnej wymaga współpracy przedstawicieli wielu środowisk i specjalności, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Naszą intencją jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy przepływu wiedzy, w tym prezentowania wyników najnowszych badań, wymiany różnorodnych doświadczeń, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz spojrzenia ponad granicami na zjawisko kulturowe, jakim są cerkwie drewniane rozsiane na obszarze Karpat i wschodniego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. W krajobrazie kulturowym tych terenów zachowała się wciąż znaczna liczba drewnianych świątyń i całych zespołów cerkiewnych o zróżnicowanej metryce, formach architektonicznych i stopniu unikalności. Spośród nich 27 wyjątkowych cerkwi drewnianych znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale przedmiotem zainteresowań badaczy i konserwatorów zabytków pozostają też inne, nierzadko mało znane obiekty z ich bogatą historią, złożoną problematyką konserwatorską i pytaniami o przyszłość. W programie sympozjum przewidziano szereg naprawdę ciekawych wystąpień, w tym wiele o cerkwiach z terenu Karpat.

Udostępnij