Deklarácia

Karpatský spolok je dobrovol’né združenie ľudí, pre ktorých sú Karpaty predmetom široko chápanej poznávacej, bádateľskej, umeleckej, kultúrnej a spoločenskej aktivity.

Karpaty sú jadrom strednej Európy, svojbytným kultúrno-historickým fenoménom, určitým zemepisným, historickým a spoločenským celkom, vznášajúcim sa nad rozdeľujúce ho štátne hranice. Tvoria nerozlučiteľnú spleť rôznorodných kultúr, sú miestom, kde sa stretávajú a prelínajú vplyvy poľské, rusinské, ukrajinské, rumunské, slovenské, české a maďarské, ale aj nemecké, židovské a mnoho iných. Chceme takto chápané Karpaty poznávať, skúmať a ochraňovať. Budeme rozšírovať a popularizovať vedomosti o nich a zároveň sa snažiť o zachovanie ich kultúrnej mnohotvárnosti a bohatstva. Sme namerení pracovať pre vzájomné poznanie a dobré spolužitie všetkých karpatských národností a etnických skupín a súčasne pre zachovanie ich identity.

Osobitnú pozornosť budeme venovať prekonávaniu navŕšených národnostných problémov. Dosahnúť to však môžeme iba svedomitou bádateľskou prácou a usilovnou propagáciou podielu jednotlivých etnografických a národnostných skupín na vytváraní kultúrneho obrazu Karpát.

Chceme, aby sa náš Spolok stal dobrým miestom pre vecnú výmenu názorov a rozšírovanie výsledkov bádateľskej činnosti. Miestom stretnutí a spoločnej práce ľudí rôznych názorov, zástupcov rôoznych národností, občanov rôznych krajín; všetkých, pre ktorých Karpaty sú predmetom živého záujmu.

Budeme skúmať minulosť a propagovať ochranu kultúrnych pamiatok, podporovať folklór a každú činnosť smerujúcu k zachovaniu a kultivovaniu karpatských umeleckých tradícií. Sme namerení registrovať súčasný stav prírodného prostredia a jeho zmeny, podporovať vedeckú, populárno-vedeckú, publicistickú a literárnu činnosť, ktorá by šírila vedomosti o Karpatoch. Chceme zároveň podporovať tvorenie a propagáciu múzeí, skanzenov, národopisných zbierok, folklórnych festivalov ale aj prírodných rezervácií a národných parkov.

Členovia Spolku majú úplnu slobodu vybrať si (v rámci karpatskej tematiky) oblasť svojej aktivity. Program Spolku bude teda súborom jednotlivých programov každého z nás. Činnosť Spolku nie je namerená na materiálne zisky. Avšak pre realizáciu programov vyžadujúcich si finančné náklady (inventarizačná, konzervačná, vydavateľská a pod. činnosť) budeme zhromažďovať finančné prostriedky získané o. i. od sponzorov, ktorých súčasne hľadáme.

Pozývame do spolupráce všetkých, ktorí chcú v žičlivej spoločnosti iných pestovať svoje karpatské vášne a záujmy, všetkých – bez rozdielov vzhľadom na národnosť a bydlisko. Chceme nadviazať trvalé styky a spoluprácu so všetkými zameranými na karpatskú problematiku organizáciami, vlastivednými a turistickými, ako aj s vedeckými a muzeálnymi strediskami v Poľsku a v zahraničí.

Naše spoločné úsilie rozhodne o tom, čím Spolok bude. Ono totiž práve je našim najväčším majetkom. Čím bude väčšie, tým mocnejší bude náš Spolok, tým účinnejšia bude jeho práca.

 

Výbor Karpatského Spolku

 

Udostępnij