Konwencja Karpacka

Podczas konferencji „Europa Karpat” odbywającej się w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy 8 września miało miejsce uroczyste podpisanie przez Polskę dwóch protokołów do Konwencji Karpackiej. Pierwszy to protokół o zrównoważonej turystyce. Jego zapisy precyzują działania w obszarze turystyki oraz zobowiązują strony Konwencji do współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym, a w szczególności do promowania regionu karpackiego i karpackich regionalnych produktów, zwiększania udziału turystyki w zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, zarządzania ruchem turystycznym z korzyścią dla środowiska i dla lokalnego rozwoju gospodarczego, zwiększania wkładu turystyki w ochronę biologicznej i krajobrazowej różnorodności, oraz dziedzictwa kulturowego, promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju turystyki zrównoważonej. Drugi to tzw. protokół leśny. Jego celem są działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania i ochrony lasów karpackich. Protokół kładzie nacisk na zwiększenie lesistości, zapewnienie funkcji ochronnych lasów w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym, a także wzmocnienie roli sektora leśnego w łagodzeniu zmian klimatu. Zobowiązuje do działań na rzecz zrównoważonego użytkowania zasobów leśnych, poprawy zdrowia i żywotności lasów, lepszej ochrony i zrównoważonego użytkowania elementów różnorodności biologicznej w lasach oraz identyfikacji i ochrony lasów naturalnych. Ze strony polskiej dokumenty te podpisali: Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (tzw. Konwencja Karpacka) została sporządzona w Kijowie 22 maja 2003 r. Polska ratyfikowała ją w 2006 r. Stronami Konwencji jest 7 krajów karpackich: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Rumunia, Ukraina, Serbia, Republika Słowacka i Republika Węgierska. Celem konwencji jest współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Konwencja Karpacka określa ogólne cele polityczne, nie ustanawia konkretnych zobowiązań, lecz zaprasza strony do współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad. Do Konwencji włączane są protokoły tematyczne, rozwijające jej postanowienia w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań.
Udostępnij