Wszystko o koniu huculskim

huculy1Nakładem Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Konnej „POLAN” ukazała się właśnie książka Katarzyny Kwiecińskiej-Olszewskiej pt. „Konie huculskie. Historia rasy ”. Jest to prawdziwe kompendium, ukazujące cały fenomen koni rasy huculskiej. Autorka w sposób wyczerpujący omawia wszystkie tematy związane z historią, hodowlą, użytkowaniem oraz ochroną koni rasy huculskiej. Publikacja opatrzona jest licznymi ilustracjami, a także tabelami zestawiającymi dane koni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pani Katarzyna Kwiecińska-Olszewska opublikowała wcześniej dwa obszerne artykuły poświęcone hucułom (tym pisanym z małej litery) na łamach Almanachu karpackiego „Płaj” (tom 43 i 44).
Książkę roz­po­czyna roz­dział przy­bli­ża­jący Huculsz­czyznę i zamiesz­ku­jącą ją lud­ność, następnie przed­sta­wione są teorie doty­czące pocho­dzenia koni hucul­skich i ich nazwy. Dalej znaj­duje się dokładny opis pokroju koni tej rasy oraz przed­sta­wione są różne formy użyt­ko­wania hucułów: histo­ryczne  i współ­czesne. Naj­ob­szer­niejszą część książki sta­nowi opis historii rasy, która roz­po­czyna się od zapre­zen­to­wania miejsca konia hucul­skiego w kul­turze Huculszczyzny. Omówione jest też powstanie i dzia­łal­ność pierw­szej stad­niny koni hucul­skich zało­żonej w Łuczynie (na Bukowinie) w 1856 r. Przy opisie okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego przed­sta­wiona jest sytu­acja panu­jąca w kra­jach, które po roz­pa­dzie Austro-Węgier kon­ty­nu­owały hodowle koni hucul­skich. Dalej omó­wione są losy koni hucul­skich w czasie II wojny świa­towej. Przy opisie czasów powo­jen­nych przed­sta­wiono dzia­łania hodowców z Polski, Rumunii, Sło­wacji, Czech, Ukrainy, Węgier, Austrii, Nie­miec i Francji. Książka zawiera historię wszyst­kich pań­stwo­wych stadnin hodu­ją­cych konie hucul­skie i wykazy ogierów. Poru­szona zostaje sprawa eks­pe­ry­mentów z krzy­żo­wa­niem koni hucul­skich z innymi rasami i opi­sany wpływ koni hucul­skich na inne rasy. Opi­sane są początki hodowli zacho­waw­czej koni hucul­skich, oraz współ­cze­śnie obo­wią­zu­jące w niej zasady. Przed­sta­wione są rów­nież geneza i historia ścieżki hucul­skiej i czem­pio­natu użyt­ko­wego koni hucul­skich. Ostatni roz­dział poświę­cono współ­pracy między kra­jami hodu­ją­cymi konie hucul­skie, w tym historii Hucul Inter­na­tional Fede­ra­tion. Książkę można zamówić na stronie Stowarzyszenia „Polan”.

huculy2

Udostępnij