O Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza w czwartek 23 listopada 2017 r.  o godz. 17 do swojej siedziby w Pałacu Biskupim przy ul. Piłsudskiego 16 na Spotkanie Muzealne z dr. Stanisławem Kucharzykiem, które odbędzie się w ramach prezentowanej wystawy Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie. Nasze wspólne dziedzictwo”.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie został powołany przez UNESCO w 1992 r. Początkowo obejmował przygraniczne obszary chronione Polski i Słowacji, a od 1998 r. również Ukrainy. Jego obszar tworzy sześć przylegających do siebie obszarów chronionych. Po stronie polskiej – Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, po stronie słowackiej – Park Narodowy „Połoniny”, a po ukraińskiej – Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazowy. Jego powierzchnia wynosi 213 211 ha. Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną Rezerwatu, obowiązuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy przyrodnicze. Szczególnie cenne są rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na najwyższych szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniejszych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssaków roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika i wydry. Dogodne warunki do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioły: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny mają tutaj jedne z najniżej położonych stanowisk w całym łuku Karpat.
Wystawa, którą będzie można oglądać od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.,  prezentuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Rezerwatu – fotografie roślin i zbiorowisk roślinnych, zwierząt, krajobrazów o różnych porach roku oraz zabytków kultury materialnej.

Udostępnij